وضعیت کودکان در افغانستان نگران کننده است، در حال حاضر هزاران کودک مورد انواع خشونت ها قرار می‌گیرند.kargar

علی افتخاری سخنگوی  وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید: نزدیک به 5 هزار کودک در کشور مورد انواع خشونت ها قرار گرفته اند که سوء استفاده های جنسی را نیز شامل می‌باشد.

به گفته آقای افتخاری، به اساس ارقام این وزارت اکنون 6 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر قرار دارند که از این جمله 2.5 میلیون تن آنان از سوی این وزارت تحت پوشش قرارگرفته اند.

وزارت کار و اموراجتماعی از این مساله نیز نگران است، کودکانی که در بازار کار می‌کنند، از لحاظ روانی وشخصیتی اگر به آنان توجه جدی صورت نگیرد درآینده به عنوان انسان های خطر ناک درجامعه تبارز خواهند نمود.

آقای افتخاری می‌افزاید: کودکان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و جسمی قرار می‌گیرند و در بعضی از موارد در انتقال  مواد مخدر نیز از آنان استفاده می‌شود، اما مراکز حمایتی کودکان در مرکز و ولایات فعال است، کودکانی که مورد انواع خشونت ها قرار می‌گیرند و آسیب پذیر هستند، مورد حمایت قرار داده می‌شوند.

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در مورد وضعیت کودکان نگرانی است.

نجیب الله ببرک‌زی مسوول بخش حمایت از حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید: زمانی که وقت تعلیم وتربیه اطفال زیر سن 18 سال مختل می‌شود، آنان با کارهای شاقه روبرو می‌گردند که خطرات ناشی از آن استفاده های جنسی، فزیکی و انواع خشونت ها را در پی دارد.

آقای ببرک‌زی می‌افزاید: " زمانی که طفل از خانه به محل کار می‌رود و یا از یک ولایت به ولایت دیگر و یا به بیرون از کشور سفر می‌کند، این مساله خطراتی را متوجه اطفال می‌سازد، مسیری که آنان می‌روند شاید مصوون نباشد و کار فرمای که برای آنان کار می‌دهند، اطفال را مورد سوء استفاده قرار دهند که در این صورت امکان خطرات قاچاق اطفال، استفاده های جنسی و فزیکی آنان وجود دارد."

در این حال شماری از کودکان کارگر که در بازار های کابل مصروف فروشندگی هستند، می‌گویند در مواردی از سوی مردم مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

محمد پادشاه کودک 12 ساله‌ی است که در شهر نو کابل مصروف ساجق فروشی می‌کند.

او می‌گوید: در مقابل یک دوکان در این محل مصروف فروشندگی بود که از دوکاندار آمد و به رویش سیلی محکمی زد تا از مقابل دوکانش دور شود.

ننگیالی یکی دیگر از کودکان فروشنده درشهر کابل می‌گوید: بعضی از افراد آنان را مورد آزار و اذیت قرارمی‌دهند و به آنان دشنام می‌دهند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در این حال به حکومت افغانستان پیشنهاد نموده است، باید قانونی ساخته شود که سن استخدام در آن تذکر یابد، کی ها و تحت کدام شرایط می‌توانند کودکان را برای کار استخدام نمایند.

این کمسیون می‌گوید: ساعات کار باید برای کودکان مشخص شود، کودکانی که در سرک ها مصروف کار هستند، اکثریت آنان به مکتب می‌روند و دیده شده که کیفیت درس آنان چندان خوب نیست، باید درمورد تعلیم وتربیه این کودکان برنامه های روی دست گرفته شود.

به اساس سروی دو سال پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر، 5 هزار کودک در سرک های مشغول کار بوده اند، زیرا والدین آنان از مامورین پایین رتبه‌ی دولت می باشند و آنان مجبور اند که با پدر و مادرشان در اقتصاد خانواده کمک کنند.

در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر پیشنهاد کرده است که معاش مامورین پایین رتبه دولتی افزایش یابد تا کودکان شان به آموزش بپردازند.

وزارت کار و امور اجتماعی نیز طرحی را روی دست دارد تا دو ماه دیگر عملی می‌شود.

به اساس این طرح، نخست سرویی صورت می‌گیرد، سپس به خانواده ها آگاهی داده می‌شود و سرانجام کودکان گدا و کار گر از بازارها جمع آوری خواهند شد.

ولایات کابل و سپس کندهار دراولویت این طرح وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد که خانواده های کودکان کارگر و گدا مورد حمایت مالی قرارمی‌گیرند و یا به والدین آنان حرفه آموزش داده می‌شود تا در آینده مخارج خانواده های شان را فراهم نمایند.

هنوز تا عملی شدن این طرح دو ماه دیگر باقی است، اینکه این طرح نتیجه‌ی رضایت بخشی را در پی خواهد داشت و کودکان واقعاً به سوی آموزش سوق داده خواهند شد، هنوز روشن نیست.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

تکنالوژی جدید و نگرانی ها در مورد چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ 17:25

باآنکه تکنالوژی پرداخت سریع برای مردم سهولت های را فراهم ساخته ولی نارضایتی های را نیز درپی داشته است.Credit_Card

تکنالوژی EPExpress یا ماشین پرداخت سریع به تازگی برای عرضه خدمات فروش کریدت کارت ها بصورت برقی از سوی دفتر مریخ تکنالوژی درگوشه وکنار شهر نصب گردیده است.

صفحه این ماشین سیستم تچ یا تماسی است، که لوگوی کمپنی های راجستر شده افغان تیلی کام و اتصالات در روی صفحه وجود دارد.

این ماشین با سه زبان دری، پشتو و انگلیسی مجهز است که مشتریان با تماس روی لوگوهای کمپنی‌ها می‌توانند تمام معلومات در مورد به دست آوردن کریدت کارت را بخوانند.

هرگاه روی هر لوگوی شرکت مورد نظر تماس گرفته شود، صفحه جدید روی اسکرین آشکار می‌گردد، بعداً مشتری می‌تواند با افزودن شماره اش در این صفحه دکمه تایید را فشار دهد که سپس ماشین  خواهان افزودن پول می‌شود.

پس از افزودن پول، به صورت خودکار یک بل برای مشتری صادر می‌گردد و پس از 3 تا 5 ثانیه کریدت به حساب تان اضافه می‌شود.
شکور قاضی زاده مسوول دفتر مریخ تکنالوژی گفت: تا دوسال آینده این دفتر پلان دارد تا تمام اسکرچ کارت های موبایل را از روی بازار جمع نماید و تمام خدمات فروش کریدت کمپنی های مخابراتی را از طریق پرداخت سریع صورت گیرد.

آقای قاضی زاده افزود " ماشین بنام کیوست ترمینل یاد میشود واکنون 60 پایه ان درشهر کابل درنقاط مختلف مندوی کابل ، جاده نادر پشتون، ده افغانان، کارته آریانا و شهرنو نصب گردیده است که نو کیلو وزن دارد و 130 سانتی متر بلندی این دستگاه می آید و شکل یک غرفه خورد را دارد و در تمام این غرفه ها پرداخت سریع نوشته شده است."

آقای قاضی زاده افزود: برای چاپ حدود 25 میلیون کارت مبایل از سوی کمپنی های مخابراتی در بیرون از کشور مبالغ هنگفتی پول پرداخته می‌شود و از سوی دیگر پس از استفاده اسکرچ کارت ها، باعث آلودگی شهر می‌شود.

اما نصب این ماشین در شماری از نقاط شهر کابل، نارضایتی های کارت فروشان را برانگیخته است.

آنان می‌گویند: خانم ها اولاً نمبر مبایل شان را به آنان نمی دهند تا فروشندگان کارت های مبایل از طریق سیستم "می تویو" برای شان کارت بفروشند، مشکل دیگر این است درهنگامی که دستگاه خراب می‌باشد کریدت  را نمبر مشتری قبول نمی کند ولی دوباره دستگاه کریدت را به مشتری روان میکند که در آن صورت کارت فروشان ضرر می کنند.

اما عده از استفاده کنندگان این دستگاه ها درمورد خدماتی که از سوی این دستگاه عرضه  می شود راضی اند و می گویند با نصب شدن این دستگاه ها به آسانی می‌توانند کارت درمبایل شان اضافه نمایند.

اما رییس شرکت خدمات پرداخت سریع گفت: بخش بازاریابی این دفتر سروی را انجام داده که نشان میدهد کارت فروشان درشهر حدود3 درصد مفاد از طریق فروش کارت های مبایل کمپنی های مخابراتی به دست می آورند، اما اگر کارت فروشان در ماشین های این کمپنی راجستر شوند ومبلغ زیاد پول کریدت کارت خریداری نمایند، این کمپنی برای آنان حدود7 درصد مفاد را درنظر گرفته است.

به گفته آقای قاضی زاده: هر روز بین سه تا پنج ماشین پرداخت سریع درشهر کابل نصب میشود وقراراست در آینده نزدیک در ولایات ننگرهار، بلخ، فاریاب، سمنگان، مزارشریف، سرپل، کندهار، شبرغان وهرات این سیستم نصب شود .

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

تجلیل از روز جهانی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ 16:48

از روز جهانی مخابرات وتکنالوژی معلوماتی امروز در افغانستان تجلیل گردید.ICT_2012

در یک دههء اخیر تکنالوژی مخابراتی در کشور رشد چشمگیری داشته و مقامات در وزارت مخابرات این رشد را درمنطقه بی نظیر می دانند.

یافته های تازه نشان می دهد که 64 درصد مردم در افغانستان به خدمات تکنالوژیکی دسترسی دارند.

مقامات وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی هدف تجلیل از روز جهانی مخابرات را آگاهی دهی و بلند بردن آگاهی عامه با استفاده از انترنت ودیگر وسایل تکنالوژیکی دانستند.

انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی و سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نشستی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود، دست آوردهای این وزارت را در راستای تکنالوژی معلوماتی چشمگیر خواند.

به گفته آقای حسام در سال گذشته ساحه پوشش خدمات مخابراتی در کشور به 86 درصد افزایش یافته و شمار استفاده کنندگان خدمات مخابراتی اخیرا 68.9 درصد افزایش را در پی داشته است.

معین تخنیکی وزارت مخابرات افزود: در حال حاضر کار روی تذکره برقی تابعیت که یکی از ویژگی های حکومتداری الکترونیکی می باشد، آغاز شده است.

همه ساله برای آگاهی دهی مردم در جهان شعاری از سوی اداره تکنالوژی بین المللی جهان در این روز ارایه می شود که امسال این شعار به خانم ها اختصاص داده شده است و شعار سال پیشرو ارایه خدمات تکنالوژی برای زنان ارایه شده است.

داکتر همادو توری  منشی عمومی اتحادیه  جهانی تکنالوژی معلوماتی در پیامی ویدیویی گفته است که در سال پیشرو تمام نیروی کامل تکنالوژی معلوماتی برای منافع زنان و در راستای رفع تبعیض جنسی و توانمند سازی زنان به کار انداخته می شود.

از سال 1969 میلادی تا سال 2006 این روز بنام روز جهانی تیلی کمونیکشن (ارتباط از راه دور) در جهان تجلیل می گردید اما پس از آن این روز به نام روز جهانی جامعه معلوماتی و مخابراتی مسمی گردید.

درحالی از روز جهانی مخابرات در کشور تجلیل می شود که  مقامات وزارت مخابرات افغانستان پیش بینی کرده اند  که با رفع چالش ها پس از سال 2014 میلادی 95 درصد کل نفوس کشور به خدمات تکنالوژی معلوماتی دستیابی پیدا کرده و هر افغان دارای یک تیلفون همراه می باشد و همچنان همه نفوس کشور دارای تذکره الکترونیکی خواهند شد

در حال حاضر چهار شرکت خصوصی ویک شرکت نیمه دولتی برای ارایه خدمات مخابراتی در کشور فعالیت دارند.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

استخراج نفت آمور دریا تا 4 ماه دیگر چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ 12:58

نفت حوزه شمال کشور تا ماه میزان امسال استخراج می‌شود.Minister_of_Mine

وحیدالله شهرانی وزیر معادن امروز در یک نشست خبری گفت: استخراج نفت حوزه آمو دریا  در اوایل ماه میزان با 5 هزار بشکه در روز آغاز می‌گردد.

آقای شهرانی گفت: بعداً افغانستان قادر خواهد بود که روزانه 45 هزار بشکه نفت را استخراج کند.

به گفته‌ی آقای شهرانی قرارداد نفت حوزه آمو دریا با کمپنی چینایی CNPCIW امضا شده و این کمپنی قسمت زیاد تجهیزات خود را از کشورهای همسایه به افغانستان منتقل کرده اند.

وزیر معادن گفت: در حال حاضر این کمپنی کارهای مقدماتی خود را برای ساختن کمپ، ایجاد دفاتر، آوردن متخصصین و آموزش کدرهای افغانی در محل آغاز کرده اند و دولت افغانستان مصروف فراهم کردن تسهیلات برای آنان می‌باشد.

همچنان وزارت معادن قرارداد سایزمیک یا تثبیت ساختمان های نفت و گاز را با کمپنی " تیراسایز" کانادایی به ارزش 6.5 میلیون دالر امضا نمود.

به اساس قرارداد سایزمیک ساحات اندخوی و آقینه به مساحت 236 کیلومتر مربع مورد مطالعه قرار می‌گیرد که در ظرف سه ماه تکمیل و به حکومت افغانستان نتایج آن داده می‌شود.

آقای شهرانی گفت: حکومت افغانستان بعد از بررسی اقتصادی نتایج تحقیقات سایزمیک، این حوزه را برای سرمایه گذاری به داوطلبی بین‌المللی می‌گذارد.

به گفته آقای شهرانی تحقیقات تثبیت بلاک های نفتی و گازی ساحه اندخوی و آقینه سه ماه را در بر می‌گیرد و پس از آن تحقیقات سایزمیک حوزه های نفتی غربی کشور که بیشتر هرات را در بر می‌گیرد، آغاز خواهد شد.

وزیر معادن افزود: پیش از این حکومت افغانستان برای نخستین بار تحقیقات سایزمیک دو بعدی را در ساحه نفتی افغان – تاجک به کمک مالی وزارت دفاع امریکا به ارزش 12.5 میلیون دالر انجام داد.

اما آقای شهرانی افزود: بدون شک تهدیداتی از سوی کشورهای همسایه وجود دارد ولی حکومت افغانستان تلاش دارد که کشور به سوی آینده خوب به پیش برود.

اما تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: استخراج نفت کشور پروسه‌ی است که افغانستان را به سوی ترقی می برد، اما این کار به ظرفیت های لازم و سرمایه گذاری های هنگفت نیاز دارد.

سید عباس حسینی عضو مطالعات استراتیژیک کابل و یکی از آگاهان اقتصادی به سلام وطندار گفت: این کار خیلی بعید به نظر می رسد که افغانستان بتواند تا شش ماه دیگر بتواند نفت را به صورت کار تمام تولید کند.

آقای حسینی افزود: اگر نفت تولید می‌شود، برای پالایش به کشورهای دیگر فرستاده خواهد شد، زیرا هنوز افغانستان دارای پالایشگاه نفتی نیست.

اما آقای حسینی افزود: اگر نفت در داخل افغانستان پالایش شود، در این صورت بالای بازارهای کشور تاثیرات خود را خواهد گذاشت.

افغانستان یکی از کشورهای است که ضروریات نفتی خود را از کشورهای آسیای میانه و ایران وارد می کند که همواره قیمت نفت سیر  صعودی را داشته است.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

افزایش پول جعلی در هرات شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ 10:39

افزایش بانکنوت های جعلی در بازارهای هرات، شماری از شهروندان و صرافان این ولایت را نگران ساخته است.

بانکنوت های جعلی چنان با ظرافت ساخته شده است که به گفته‌ی صرافان به مشکل می‌توان آن را از بانکنوت های اصلی تفکیک ساخت.Afghani_Jali
شهروندان و صرافان هرات از دولت می‌خواهند تا از چاپ و نشر پول¬های جعلی جلوگیری کند و در صورت ادامه بی توجهی دولت، ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می یابد.
به گفته آنان  پول های تقلبی را بیشتر بانک نوت های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانیگی تشکیل می دهد.
عبدالله دشتی رییس اتحادیه صرافان هرات با ابراز نگرانی از افزایش بانک نوت های تقلبی  گفت  بیشتر پول های جعلی از مرز های ایران و پاکستان وارد هرات می‌گردد.
آقای دشتی افزود: دولت مسوولیت دارد تا جلو بانک نوت های جعلی بگیرد.

انورشاه یوسفی رییس بانک‌های زون غرب کشور با تایید افزایش پول های جعلی در هرات گفت: بانک مرکزی کشور از طریق رسانه های صوتی، تصویری و چاپی مشخصات پول های جعلی را اعلام نموده است.
آقای یوسفی افزود پول های تقلبی اگرچه به شکل ماهرانه ساخته شده ولی با آنهم از بانک نوت های غیرجعلی تفکیک میشود.
به گفته رییس بانک پول های جعلی دبل تر و عرض آن از پول های تقلبی بیشتر است.

در همین حال مقامات امنیتی هرات میگویند از آغاز سال جاری 6 فرد را به اتهام توزیع بانکنوت های جعلی دستگیرنموده اند.

به باور آگاهان افزایش پول جعلی از اعتبار پول افغانی کاسته، و بر فعالیت های روزمرده اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد که این مساله باعث کاهش درآمد ملی می‌گردد.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

نرخ دالر در برابر پول افغانی افزایش یافته است شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ 10:35

به گفته‌ی صرافان سرای شهزاده کابل، از هفته گذشته به  این طرف نرخ دالر در برابر پول افغانی رو به افزایش بوده است.
مجید احمدزاده صراف سرای شهزاده گفت: در هفته گذشته یک دالر 49 افغانی و 80 تا 90 پول معامله می‌شد ولی اکنون یک دالر امریکایی مبلغ 50 افغانی و18 پول فروخته می‌شود.
آقای احمدزاده افزود: کاهش عرضه دالر از سوی بانک مرکزی به بازارها، از عوامل عمده افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی می‌باشد.
به گفته‌ی آقای احمدزاده، بانک مرکزی در هفته های گذشته 70 تا 80 میلیون دالر را در یک هفته به بازار عرضه می‌کرد، ولی اکنون این رقم به 15 تا 20 میلیون دالر کاهش یافته است.
از سوی دیگر آقای احمد زاده گفت: در بسیاری از ولایات کشور پول افغانی مروج نیست و مردم به جای پول افغانی در ولایات جنوبی از روپیه پاکستانی استفاده می‌کنند که یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت افغانی در برابر ارزهای خارجی می‌باشد.
آقای احمدزاده فرارسیدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان را دلیل دیگری این مساله عنوان کرد.
آقای احمدزاده افزود: " سیاست واقتصاد رابطه نزدیک با هم دارند، زمانی که مساله خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح گردید یک اندازه بالای بازار های تبادله اسعار تاثیرات منفی را برجا گذاشت و همین گونه تاثیرات آن در بازار تجارت افغانستان نیز مشاهده میشود. اما امضای پیمان راهبردی میان افغانستان وامریکا یک اندازه امیدواری ها را برای مردم به وجود آورده و امید می رود تا در آینده وضعیت یک اندازه بهتر شود."
اما نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی گفت: افزایش یک تا 1.5 درصدی نرخ دالر در برابر پول افغانی برای این بانک چندان جای نگرانی نیست.
به گفته‌ی آقای دلاوری بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی برنامه های را روی دست دارد.
از سوی دیگر آقای دلاوری مساله افزایش روپیه پاکستانی را در میزان افزایش و کاهش ارزش پول افغانی بی تاثیر دانست.
آقای دلاوری گفت: "افزایش پول کلدار پاکستانی هیچ رولی در برابر افزایش یا کاهش ارزش پول افغانی ندارد اکنون 60 درصد ارزش پول افغانی در برابر کلدار پاکستانی افزایش یافته است پول افغانی درتمام افغانستان مروج است وارزش ان روبه افزایش میباشد."
آقای دلاوری در مورد افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دالر در برابر پول افغانی جزییات بیشتر ارایه نکرد.
اما تحلیلگران اقتصادی نداشتن تولیدات ملی را در کاهش ارزش پول افغانی را موثر می‌دانند.
تاج محمد اکبر استاد دانشگاه اقتصاد کابل گفت: تولیدات ملی در کشور وجود ندارد تا افغانستان بتواند محصولات خود را به بازارهای خارجی در مقابل دالر به فروش برساند.
همچنان آقای اکبر افزود: از چندین سال به این طرف بانک جهانی و صندوق وجهی پول بورس تبادله اسعار را دربازار های افغانستان ثابت نگهداشته است.
به گفته‌ی آقای اکبر، بانک جهانی و صندوق وجهی پول هفته 20 تا 40 میلیون دالر را به بازار اسعار عرضه می‌کرد و این مساله درسال های گذشته نرخ دالر را بین 48 تا 50 افغانی نگهداشته بود.
آقای اکبر افزود: مساله فرار سرمایه از کشور و خروج نیروهای خارجی نیز بالای افزایش نرخ دالر تاثیر دارد.
آقای اکبر گفت: " درهمین سال ها از طریق سرمایه گذاری های خارجی و مصارف نیروهای خارجی پول های هنگفتی وارد افغانستان شد، نیروهای خارجی که در افغانستان حضور دارند، روزانه مبالغ هنگفت پول مصارف دارند، اما با خارج شدن این نیروها از یک طرف مصارف کاهش پیدا میکند و از طرف دیگر کمک های تمویل کنندگان و نهادهای خارجی که در بخش سرمایه گذاری، کاهش پیدا میکند و دالر کمتر در بازار عرضه میشود."
اما در مجموع تحلیلگران اقتصادی باور دارند که خسارات افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی را شهروندان کشور می‌پردازند زیرا زمانی که قیمت دالر افزایش یافت، نرخ کالاهای وارداتی بلند می‌رود.
به عقیده آگاهان اقتصادی زمانی میتوان به پول افغانی ارزش حقیقی داد که تولیدات و صادرات در کشور وجود داشته باشد.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

najareبه گفته مسوولان، وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین، در شش سال گذشته 120 هزار مربی آموزش های مسلکی را تربیه نموده است، که از جمله 75 درصد آنان شامل کار گردیده و ماهانه تا 25 هزار افغانی عاید دارند.

زبیرالدین کرامی، معین این وزارت در مراسم گشایش نمایشگاه تعلیمات تخنیکی و مسلکی و آموزش های فنی و حرفوی گفت: یکی از موضوعات حاد امروز نه تنها از دید مردم بلکه از دید دولت افغانستان بحث بیکاری است.

آقای کرامی افزود: وزارت کار و امور اجتماعی با امکانات محدود که در اختیار دارد و قبلاً داشت، یک سلسله طرح‌ها و برنامه‌های را برای بیرون رفت از چالش ‌بیکاری روی دست گرفته است.

معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: این کار، جوابگوی تمام مشکلات بیکاری در افغانستان نیست، بلکه قسمت کوچک از معضل بیکاری را در کشور می‌تواند حل کند.

آقای کرامی گفت: وزارت کار و امور اجتماعی در تمام برنامه‌های انکشاف مهارت ها، برای تمام اقشار آسیب‌پذیر جامعه سهم می‌دهد.
در این برنامه ها 35 درصد بانوان، 5 تا 10 درصد افراد دارای معلولیت سهم دارند و متباقی افرادی که به پروسه صلح یکجا می‌شوند، اشخاص بی سواد و خانواده های شهدا سهم خواهند گرفت.

آقای کرامی  افزود: " کاروان خدمت و کاروان تغییر کار وزارت کار امور اجتماعی در حال حرکت است، بحث ارتقای ظرفیت و ایجاد تخصص و مهارت خاص بخشی از کار ما بوده و بخش دیگر بحث کاریابی است، که در پلان سه ساله در نظر داریم که 100 هزار کارآموز را به بازار کار افغانستان معرفی کنیم."

معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: این وزارت در نظر دارد که 5 انستیتوت آموزش های مسلکی و حرفه‌یی را در حوزه های مختلف کشور ایجاد کند که از این طریق مربی های مسلکی در سراسر کشور تربیه خواهند شد.

به گفته‌ی آقای کرامی، این وزارت در کنار مراکز آموزشی، 10 تا 15 مرکز خدمات کاریابی را نیز ایجاد می‌کند.

در همین حال داکتر گوستوف رایب رییس برنامه‌ی آموزش‌های تخنیکی و مسلکی همکاری‌های آلمان گفت: روابط آلمان و افغانستان در عرضه آموزش‌های تخنیکی و مسلکی بسیار دیرینه است که 80 سال پیش در اولین مرکز آموزش تخنیکی و مسلکی همکاری می‌کردند.

داکتر رایب افزود: دولت آلمان 70 پروژه تخنیکی و مسلکی را در سراسر دنیا به پیش می‌برد که بزرگترین آن در افغانستان است.

به گفته‌ی داکتر رایب، آلمان با 55 مکتب در سه عرصه مختلف همکاری دارد.

داکتر رایب افزود: " ما با 35 مکتب در بخش فنی و مسلکی، 15 مکتب در بخش تجارت و در 5 مکتب با افراد دارای معلولیت همکاری می‌کنیم. در قدم نخست نمودار کاری را برایشان ایجاد کنیم که با تقاضای مارکیت هماهنگ باشد که در شش ساحه کاری مشخص تجارب را به دست خواهند آورد."

رییس برنامه‌ی آموزش های تخنیکی و مسلکی همکاری های آلمان افزود: در بخش های الکتروتخنیک، انجنیری برق، ساختمان، آی تی یا تکنالوژی معلوماتی، ساحه مدیریت تجارتی و ترمیم اتوموبیل یا وسایط نقلیه آموزش می‌بینند.

به گفته‌ی داکتر رایب، ایجاد نمودار کاری یک بخش کار است و تجهیز ورکشاپ‌های این مکاتب بخش دیگر برنامه‌ی آنان را تشکیل می‌دهد.

در این حال  شماری از جوانان تحصیل‌کرده از بیکاری شاکی اند.

آنان می‌گویند، باوجودیکه برای ادامه تحصیل مبالغ هنگفتی را تا پایان دوره تحصیلی به مصرف رسانیده اند، ولی پس از اخذ مدارک تحصیلی بیکارمانده اند.

شریف بصیرت یکی از این جوانان است که دارای درجه ماستری در بخش جامعه شناسی می‌باشد.

به گفته‌ی آقای بصیرت، بیش از یک سال است که وی با داشتن سند ماستری از هندوستان، تا هنوز بیکار است.

به گفته‌ی وی عدم صداقت کشورهای کمک کننده، فساد اداری و پارتی بازی های داخل دستگاه دولتی نیزسبب شده که شمار زیاد جوانان تحصیل‌کرده بیکار بمانند.

سلیمان یکی ازجوانان معلول این ولایت شاکی است که هیچ اداره ومؤسسه یی به آنان کار نمیدهند.

او گفت، باوجودیکه به کامپیوتر وکارهای دفتری آشنایی دارد، ولی معلولیتش سبب بی اعتباری وی درکاریابی شده است.

سلیمان که از ناحیه هر دو پای معلولیت دارد افزود، اضافه برمعلولیتش، نداشتن واسطه نیزسبب عدم استخدام، وی درمؤسسات دولتی وغیردولتی شده است.

خدیجه خانم میان سال بامیانی که ازناحیه دست معلول است، نیزازفقروبیکاری شیکایت نموده گفت: برای کار پیدا کردن به ولایت های غزنی، کابل و بلخ سفر کرده ولی دست خالی برگشته است.

به گفته ی مسوولان کمبود کارگران مسلکی و ماهر در بازار کار افغانستان یکی از موضوعات مهم است و نیازمندی های فعلی به همچو کارگران در حال حاضر توسط کارگران خارجی برآورده می گردد.

به اساس ارقام رسمی دولت، از جمله 9 میلیون کارگر در افغانستان، 3 میلیون آنان بیکار هستند.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

ایجاد قریب الوقوع استراتیژی مبارزه با حوادث سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ 18:45

وزارت انکشاف دهات در هماهنگی با ادارت مبارزه باحوادث می خواهد استراتیژی ملی مبارزه باحوادث را ایجاد نماید. incidents

انجنیرمحمد ویس برمک وزیر انکشاف دهات در نشست مشترک خبری با معاون سازمان ملل متحد در بخش کمک های بشری گفت: افغانستان از لحاظ جغرافیای و اقلیمی  در 4 فصل سال در معرض خطرات وجود داشته که زندگی شهروندان را در روستاها همواره مورد تهدید قرار داده است.

وزیرانکشاف دهات افزود: مناطقی که میزان آسیب پذیری شان از اثر حوادث طبیعی بیشتر است، شناسایی شده و این وزارت با همکاری کمیته مبارزه با حوادث می خواهد هر چه عاجل به آنان رسیدگی نماید.

آقای برمک گفت: حکومت افغانستان با سازمان ملل متحد و نهادهای  دیگری که در بخش آسیب پذیری وحوادث طبیعی فعالیت دارند، از این پس با هماهنگی به حوادث طبیعی و نقاط آسیب پذیر رسیدگی می‌کند.

برای این کار این وزارت تصمیم دارد در آینده نزدیک استراتیژی مبارزه با حوادث را ایجاد کند.

آقای برمک افزود: " امیدوارهستم که بتوانیم یک استراتیژی ملی مبارزه باحوادث را درهماهنگی باتمام ادرات که مربوط به کمیته ملی مبارزه باحوادث هستند وهمچنان ادارات غیردولتی که همیشه حکومت افغانستان را در حالت اضطرار کمک نموده اند، در رابطه به چگونگی پاسخ به حوادث آماده بسازیم."

همچنان ولری آموس معاون سازمان ملل متحد در بخش کمک بشری این سازمان گفت: آنها می‌خواهند ظرفیت وآمادگی را برای مبارزه با حوادث طبیعی و پاسخگوی در روستای افغانستان، افزایش یابد.

خانم ولری افزود: این سازمان میخواهد کمک ها را در مناطقی که از حوادث طبیعی بیشترآسیب پذیرهستند، به صورت سیستماتیتک انجام دهد.

به گفته ی خانم ولری، سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان به توافق رسیده که برای ارتقای ظرفیت به سطح ولسوالی های ولایات برای جلوگیری از حوادث طبیعی کارنماید.

خانم ولری افزود: " ملل متحد مصروف یک پروسه است که نقاط مهم آسیب پذیر را در معرض فاجعه طبیعی قراردارد، شناسایی نماید و با دولت افغانستان شریک بسازد تا دولت افغانستان از آن در قسمت  حوادث طبیعی استفاده نماید.

همچنان خانم ولری افزود : سازمان ملل متحد 37 میلیون دالر را برای کمک به آسیب دیدگان از حوادث در سال 2012 میلادی کمک می‌کند.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

تلاش برای هماهنگی مصرف کمک های سازمان ملل متحد یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ 19:14

سازمان ملل متحد پس از این کمک ها و برنامه هایش را با هماهنگی دولت افغانستان تطبیق می‌کند. Jan_Kobish

به گفته مسوولان، این سازمان در یک برنامه سه ساله کمک ها وهمکاری های خود را در انسجام وهماهنگی دولت افغانستان تطبیق می نماید.

زلمی رسول وزیرخارجه گفت : در 10 سال گذشته سازمان ملل متحد درعرصه های مختلف زراعت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و دیگر بخش ها افغانستان را کمک نموده است.

زلمی رسول افزود: درکنفرانس کابل رییس جمهور افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست، تا یک راهکار واحدی را درعرصه کمک هایشان درافغانستان ایجاد کنند.

وزیر خارجه گفت: حکومت افغانستان درهماهنگی با سازمان ملل متحد می‌خواهد در تمام عرصه‌ها هماهنگی خوب وجود داشته باشد.  

زلمی رسول افزود: " چگونه نقش ملل متحد را میتوانیم هماهنگ بسازیم، چطورمصارف را کنترول نمایم ویک راه حل خوب را برای تطبیق برنامه به وجود بیاوریم."

همچنان یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: بدون شک مشارکت و همکاری این سازمان به نفع افغانستان است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

یان کیوبیش افزود: این سازمان در پی مصرف کمک ها از طریق بودجه ملی و کمک به برنامه های دارای اولویت افغانستان است.

همچنان مایکل کیتنگ معاون ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: این سازمان همواره در پی بهبود وضعیت افغانستان بوده است و این یکی از اهداف این سازمان است که چطور بتواند وضیعت باشندگان افغانستان را بهبود بخشد.

آقای کیتنگ افزود: "ملل متحد به اساس یک سلسله اصول استواراست که به اساس اصول سازمان ملل متحد میخواهد باشنده گان افغانستان را ازجنگ نجات دهد ودرصلح زندگی نمایند."

همچنان مسوولان سازمان ملل متحد از کاهش کمک ها پس از سال 2014 میلادی خبر دادند ولی این سازمان به کمک هایش روی برنامه های دارای اولویت در افغانستان ادامه می‌دهد.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

Salangاین مساله را جنرال رجب آمر حفظ ومراقبت سالنگ ها با سلام وطندار در میان گذاشت و گفت:  از3 ماه به اینطرف که نیروهای ناتو از شاهراه سالنگ بخاطر اکمالاتش استفاده می کند، چالش های را در سالنگ بوجود آورده است.

آمر حفظ ومراقبت سالنگ ها افزود: تونل سالنگ که محور اصلی این شاهراه را تشکیل میدهد، برای استفاده ی 2000 موتر ساخته شده اما اکنون بیش از 7000 موتر از این تونل استفاده می کند.

به گفته ی آقای رجب، درصورتیکه این شاهراه ترمیم نشود یا راه بدیل ساخته نشود، فاجعه بزرگی در انتظار مسافرین خواهد بود.
آمر حفظ ومراقبت سالنگ ها افزود: قابلیت عبوری این شاهراه قسماً تخریب شده و درصورتیکه به این شاهراه توجه نشود، قابلیت گذری این شاهراه کاملاً ازبین خواهد رفت.

با این حال وزارت فواید عامه برای جلوگیری از بیشتر شدن چالش ها در سالنگ، پلان های را روی دست دارد.

انجنیر احمد شاه وحید، معین وزارت فواید عامه با تایید چالش در سالنگ گفت: تاحدی کار جاده بدیل که بش اول آن از متک الی شیبر می باشد، تکمیل است، اما کار بخش دوم آن که از دره شکاری الی  دوشی به درازای 157 کیلومتر است، به دلیل نبود بودجه آغاز نشده است.

آقای وحید افزود: هرچند از دوسال پیش سروی این جاده تکمیل است، اما یواس آی دی که قرار است پروژه را تمویل کند؛ پول را در اختیار این وزارت قرار نداده است.

معین وزارت فواید عامه افزود: " قرار است سر از روز دوشنبه شماری ازوسایط را از راه شبر عبور دهند تا تردد وسایط بر سالنگ کاهش یابد. هم چنان آقای وحید می گوید: نیروهای ناتو پیمان لفظی کرده که با این وزارت بخاطر رفع چالش ها همکاری می کند."

آقای وحید افزود: هر سال پیش از رسیدن زمستان این شاهراه را ترمیم فوری می کنند اما در سال روان بخاطر تردد بیش از حد وسایط نتوانستند این پلان را عملی کنند و در صورت تطبیق نشدن این پلان در زمستان با چالش های زیادی روبرو خواهند شد.

به گفته معین وزارت فواید عامه، تا دو روز دیگر با نهاد های کمک کننده نشستی خواهند داشت.

پس از حملات هوایی ناتو به وزیرستان وکشته شدن شماری از نظامیان پاکستانی، پاکستان راه ترانزیتی ناتوبه افغانستان را مسدود کرد، وناتو اکمالاتش را از شمال افغانستان آغاز کرد.

شاهراه سالنگ یگانه راه کوتاه وترانزیتی است که شمال افغانستان را به مرکز، جنوب ، شرق  وحتی به کشورهای همسایه پیوست می دهد. اما درست نبودن  سیستم تنویر و تصفیه گازات در داخل تونل وتخریب بخش های دیگر سالنگ، چالشی است که باوجود ترمیم های عاجل هنوز هم برجاست.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

موافقت‌نامه‌ی استفاده از بندر چاه بهار و ایجاد تاسیسات نگهداری کالاهای تجارتی میان انوار الحق احدی وزیر تجارت و صنایع و ابوالفضل زهره وند سفیر ایران در کابل به امضا رسید.
به اساس این موافقت‌نامه تاجران افغان برای 50 سال از بندر چابهار استفاده ترانزیتی کرده میتوانند.
بندر چابهار کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه مانند افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغزستان و قزاقستان را به آبهای آزاد وصل میکند.
بندر چابهار در مساحت 14 هزار هکتار در جنوب شرقی خاک ایران و 700 کیلومتری ولایت نیمروز افغانستان موقعیت دارد که نزدیکترین بندر برای ترانزیت افغانستان به شمار می‌آید.
به اساس این تفاهمنامه، ایران 250 جریب زمین را در اختیار تاجران افغان در بندر چاه بهار برای ایجاد تاسیسات تجاری و ترانسپورتی قرار می دهند.
انوارالحق احدی وزیر تجارت کشور امضای تفاهمنامه را یک امتیاز به حکومت افغانستان خواند.
 به اساس مواد این تفاهمنامه برای 15 سال کرایه ی یک متر مربع زمین در بندر چاه بهار برای تاجران افغان 40 افغانی است که پس از آن تغیراتی فیصدی وارد خواهد شد اما حضور تاجران افغان تا 50 سال در بندر چابهار توافق شده است.
در همین حال شهباز یزدانی مدیر عامل منطقه ی آزاد چابهار گفت روزانه سه کشتی ترانزیتی در بندر چاه بهار در حرکت میباشند که ظرفیت بارکشی 50 هزار تن را داراست.

آقای یزدانی افزود با استفاده از این بندر تاجران افغان در عرصه رقابت های بین المللی راه پیدا خواهند کرد و به اساس ظرفیت به آنان اجازه حمل زیاد تر کالا داده میشود.   
رحم‌الدین حاجی آغا مشاور ارشد اتاقهای تجارت افغانستان امضای توافقنامه را سهولت های تجاری برای کشور خواند.
آقای حاجی آغا گفت:  توافقنامه های تجارتی نباید بر مخالفت های سیاسی میان دو کشور متضرر گردد.

تاجران افغان در حالی از این پس می توانند از بندر چاه بهار استفاده کنند، که در گذشته چالش های جدی فرا روی ترانزیت کشور از طریق بندر کراچی پاکستان قرار داشت و پاکستان هر از گاهی کاروان های تجارتی را به بهانه های مختلف متوقف می‌کرد.
در این حال تاجران افغان به این باور هستند که چون افغانستان به آبهای آزاد راه ندارد، استفاده از بندر چاه بهار در صادرات و واردات آنان نقش اساسی خواهد داشت.
به گفته‌ی تاجران افغان هرگاه پاکستان از این پس مشکلات ترانزیتی را خلق کند، بندر چاه بهار می تواند جاگزین خوبی برای بندر کراچی باشد.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

به گفته والی هرات در حال حاضر بیش از صد فابریکه تولیدی در این شهرک در حال ساخت و ساز است.

اظهارات والی هرات در حالی است که چند روز پیش شماری از وکلای مردم هرات در مجلس نمایندگان هشدار داده بودند که  اگر مقامات امنیتی این ولایت جلو آدم ربایی را نگیرند ممکن است شهرک صنعتی هرات مسدود گردد و تاجران سرمایه های خود را به خارج از کشور انتقال دهند.

اما داکتر داوود صبا والی هرات ادعای رکود شهرک صنعتی این ولایت  را رد کرده گفت: تنها در سال گذشته 60 میلون دالر در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری شده است.

والی هرات افزود: شهرک صنعتی هرات در حال پیشرفت  است و با سال قبل قابل مقایسه نیست.

والی هرات گفت: در نتیجه پیشرفت اقتصادی در ولایت هرات، سال گذشته از مجموعه 6 میلیارد افغانی ازدیاد عواید کل کشور، 4 ملیارد از این ولایت بدست آمده بود.

با این حال حمیدالله خادم رییس اتحادیه صنعت‌کاران هرات با تایید رشد سرمایه گذاری در شهرک صنعتی هرات، از نبود برق و توزیع نمرات زمین برای  سرمایه‌گذاران در این شهرک اظهار نگرانی کرد.

از سوی دیگر آقای خادم از افزایش اختطاف ها را چالش جدی در برابر سرمایه‌گذاران این ولایت دانسته گفت: این مساله نه تنها شهرک صنعتی هرات به رکود مواجع خواهد ساخت بلکه بالای روند تجارت و سرمایه گذاری در کل تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ولایت هرات با داشتن شهرک صنعتی و دو بندرمهم ، موقعیت خاص تجارتی را به خود اختصاص داده که به این اساس نظر شمار زیاد از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است.

اما هر از گاهی به گفته‌ی تحلیلگران اقتصادی سیاست دمپینگ یا فروش زیر قیمت کالاهای تجارتی از سوی ایران، باعث شده که تولیدات این ولایت در بازار توان رقابت را از دست دهد.

تحلیلگران به این باور اند که هرگاه جلو واردات مشابه به تولیدات داخلی از ایران گرفته شود و تعرفه های گمرکی افزایش یابد، تولیدات داخلی می‌تواند در بازارهای کشور رقابت نماید.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

با آنکه اقتصاد افغانستان بیشتر متکی به زراعت است، ولی در صورت سیستم ترانسپورت منظم هوایی می‌تواند در آمد قابل ملاحظه‌ی را از این بخش به دست آورد.Talar
کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که اگر ترانسپورت هوایی گسترش یابد، افزایش تجارت بین المللی را در پی خواهد داشت که به این صورت تاجران افغان می توانند به آسانی تولیدات شان را در بازارهای خارجی برسانند.
تحلیلگران اقتصادی متعقد اند که اگر سهولت ها در بخش سیستم حمل ونقل هوایی ایجاد گردد، نه تنها واردات و صادرات به زمان کم صورت می‌گیرد بلکه دولت می تواند عاید خوبی را از این طریق به دست آورد.
به این اساس حکومت افغانستان به یک سلسله اصلاحات دست زده است که یکی از این قدم ها تدوین طرح قانون جدید هوانوردی می‌باشد.
مجلس نمایندگان طرح قانون جدید هوانوردی کشور را روز دوشنبه‌ی هفته روان با اکثریت آرا تصویب کردند.
این قانون شامل 10 فصل و 89 ماده می‌باشد که به گفته‌ی مسوولان شامل تغییرات اساسی برای بهتر شدن سیستم هوانوردی تدوین شده است.
مسوده این قانون هوانوردی ملکی، در اواخر سال گذشته به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود و پس از آنکه این مجلس آن را تصویب کرد، بعد از توشیح رییس جمهور نافذ می‌شود.
حبیب الله غالب وزیر عدلیه پیش از این گفته بود که این طرح به هدف بهتر شدن رهبر و مدریت در شرکت‌های هوایی و عرضه خدمات به معیارهای جهانی ترتیب شده است.
به گفته‌ی آقای غالب، تنظیم و بهبود سیستم حمل و نقل ملکی مطابق به معیارهای بین المللی و گسترش روابط تجاری از طریق خدمات هوایی را از اهداف دیگر این قانون می باشد.
بر اساس قانون جدید هوانوردی، هرگاه یک طیاره‌ی متعلق به کدام شرکت خارجی، سقوط می‌کند، مطابق به قوانین جهانی باید برای خانواده‌های مسافران افغان جریمه یا جبران خساره پرداخته شود.
ولی هرگاه طیاره مربوط یکی از شرکت های هوایی داخلی می‌باشد، شرکت ها موظف اند که نظر به احکام شرعی به خانواده های مسافران دیه یا جبران خساره بپردازند.
اما اگر قناعت خانواده های مسافران فراهم نگردد، موضوع باید به محکمه راجع شود.
به اساس قانون جدید هوانوری، حکومت باید حریم فضایی کشور را در بخش ملکی به صورت کامل کنترول کند.
عرضه خدمات مطابق معیارهای بین المللی از سوی شرکت های هوایی از ماده های برجسته این قانون می باشد.
انجنیر محمدهاشم ارتاق وکیل مردم فاریاب در مجلس نمایندگان گفت: قانون هوانوردی ملکی به اساس ماده‌ی 97 قانون اساسی تدوین شده است.
آقای ارتاق افزود: کمیسیون مواصلات و مخابرات برای بررسی و تحقیق (ازدیاد، حذف و تعدیل) روی در این قانون جلسات متعددی را انجام داده که از جمله جلسه مشورتی در ماه دلو سال گذشته با اشتراک شرکت های مخابراتی و مسوولان وزارت ترانسپورت صورت گرفت.
به گفته‌ی آقای ارتاق برای جامع ساختن این قانون در 14 ماده تعدیلات از سوی کمیسیون مواصلات و مخابرات به حکومت پیشنهاد گردید که آن را با تمام کمیسیون های 18 گانه مجلس شریک ساختند.
در این حال سیدحسین عالمی بلخی یکی از اعضای این مجلس گفت: کمسیون های که در مورد این قانون نظر داده‌اند، نظرات شان اختلافی بوده است و در مورد قانونی که نظرات اختلافی وجود داشته باشد، نباید این قانون به رای گیری گذاشته شود.
داکتر میربت خان منگل، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان گفت: تا هنوز ریاست هوانوردی ملکی ایجاد نشده است، این ریاست در چوکات وزارت ترانسپورت باید فعالیت کند.
موضوعی دیگری را که داکتر منگل یاد آوری کرد، تبدیل رقم دالر به افغانی در این قانون است.
به باور آقای منگل به دلیل اینکه افغانی تحت تاثیر ارزهای خارجی دیگر قرار نگیرد، مجلس نمایندگان این تصمیم را گرفته اند.
در طرحی که از سوی حکومت به این مجلس فرستاده شده بود، قیمت جواز شرکت هوایی 50 هزار دالر بود که مجلس نمایندگان این رقم را به 5 میلیون افغانی تغییر داده است.
داکتر منگل گفت: پرداخت خساره به خانواده های مسافران در صورت سقوط طیاره شرکت های خارجی و داخلی نیز در این قانون پیش‌بینی شده است.
عرفان الله عرفان عضو دیگر کمسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان گفت: وضع شرایط سخت گیرانه در بخش دادن جواز به شرکت های هوایی از مورد مهم دیگری است که در این قانون در نظر گرفته شده است.
آقای عرفان افزود: "اعطای جوازنامه ها با شرایط بسیار دقیق و سخت در این قانون پیش بینی شده، کسانی که فعالیت های حمل و نقل هوایی را در کشور انجام می دهند شرایط خاصی تعیین شده تا این معیار ها را تکمیل بکنند."
آقای عرفان افزود: هر کسی که خود را مطابق شرایط موجود در این قانون عیار بسازد، می‌تواند در بخش ارایه خدمات هوانوردی ملکی سرمایه‌گذاری کند.
از سوی دیگر برخی از آگاهان مسایل هوانوردی تصویب قانون جدید هوانوردی را مهم می دانند اما به باور آنان در حال حاضر دولت افغانستان قادر نیست تا حریم فضایی کشور را به طور کامل در دست گیرد.
داوود سلطانزوی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفته است: اگر قانونی که تصویب شده عمل شده بتواند معلومدار به افغانستان یک اهمیت اقتصادی و سیاسی دارد.
سیدعباس حسینی یکی دیگر از تحلیلگران اقتصادی به سلام وطندار گفت: در طول سال های گذشته افغانستان در زمینه هوانوردی ملکی با خلاهای قانونی و حقوقی مواجه بوده است و به همین دلیل در بسا موارد مشکلاتی که برای استفاده کنندگان حریم فضایی و مردمی که از شرکت های هوایی استفاده می کردند، پیش می‌آمد به دلیل خلای حقوقی و قانونی قابل حل نبود، به همین دلیل افغانستان باید یک قانون هوانوردی جامع را تدوین می کرد.
آقای حسینی افزود: با نهایی شدن این قانون خلاها پر می شود و هوانوردی ملکی در چارچوب یک قانون به صورت منظم پیش خواهد رفت.
به باور آقای حسینی تطبیق قانون جدید هوانوردی ملکی می تواند رشد اقتصادی و رقابت آزاد میان شرکت های هوایی را در پی داشته باشد.
هم اکنون در کنار شرکت دولتی آریانا هم اکنون دو شرکت هوایی خصوصی کام ایر و صافی در افغانستان فعالیت دارند اما انتقاد هایی وجود دارند که فعالیت این شرکت ها با معیارهای جهانی برابر نیست.
هنوزهم طیاره های مربوط به شرکت های هوایی افغانستان اجازهء پرواز در برخی کشورها به خصوص کشورهای اروپایی را ندارند.
در 10 سال گذشته افغانستان شاهد دوسانحهء هوایی در بخش ملکی بود که در نتیجهء آن ده ها تن جان های شان را ازدست داده اند.
حادثه دو سال قبل شرکت هوایی پامیر که منجر به کشته شدن بیش از چهل سرنشین آن شد، باعث لغو جواز فعالیت این شرکت گردید.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

مجتمع رضا کاران مدنی محیط زیست کلپ سبز میگویند: در سه دهه گذشته بیشتر از ده میلیون هکتار زمین زراعتی و جنگلات افغانستان ازبین رفته است.

وحیدالله ویسی رییس این مجتمع در محفل روز جهانی زمین در کابل گفت: نزدیک به 13 میلیون هکتار زمین زراعتی و جنگلات، در اثر جنگ‌ها و عدم رسیدگی به آن از بین رفته است.

آقای ویسی افزود: زمین های زراعتی و جنگلات بالای زندگی شهروندان تاثیر گذار است و از بین رفتن نزدیک به 13 میلیون هکتار زمین زراعتی و جنگلات، بالای  صحت، امنیت، اقتصاد، زندگی شهروندان و حیوانات تاثیرات منفی گذاشته و حتا مورد تهدید قرار داده است.

همچنان آقای ویسی افزود:  در ماه دسامبر سال 2010 میلادی شهر کابل در میان ده شهر جهان از آلوده ترین شهر ها شناخته شد که در این شهر مرگ و میرناشی از آلودگی هوا بیشتر از هر شهر دیگر دنیا است.
پوهاندوی محمد نعیم قرار رییس دانشکده علوم زمین شناسی  دانشگاه کابل گفت: درشهر کابل 61 درصد آب های منابع زیر زمینی عمیق و سطحی آلوده شده و صرف  39 درصد آب های زیر زمینی و سطحی قابل نوشیدن است.
آقای قرار گفت: حتا آب های که از طریق شبکه های آب رسانی به شهروندان کابل توزیع می شود، نیز از آلوده شدن مصوون نیست.
رییس دانشکده زمین شناسی افزود: این مساله بیانگر آن است که محیط زیست درافغانستان به چه اندازه آلوده شده است.

رییس دانشکده زمین شناسی افزود: به اساس گزارش های که در سال 2011 روی آب های افغانستان صورت گرفت، با افزایش نفوس و تغیر اقلیم جهانی، پیش‌بینی می شود که تا سال 2050 میلادی، 50 درصد آب های نوشیدنی افغانستان از بین برود.
به گفته آقای قرار حکومت می‌تواند با مهارساختن آب‌ها برای شهروندان کشور آب کافی ذخیره کند ولی از ده سال گذشته تا اکنون به این کار موفق نشده است.
همچنان رییس دانشکده  زمین شناسی گفت: سایت های هواشناسی بین المللی نشان می دهد که اقلیم افغانستان در حال تغیر است که هوای شمال سردتر و جنوب کشور گرمترمی شود.
آقای قرار گفت: پیش بینی ها نشان می دهد که پس از این بارندگی ها و سیلاب ها افزایش خواهد یافت.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |

صنعت کاران افغانستان میگویند: بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند سکتور خصوصی وصنایع افغانستان قادرخواهد تا هزاران شغل را برای مردم افغانستان ایجاد نماید.Jobs

برای آمادگی به این مساله، سکتور خصوصی می‌خواهد یک نمایشگاه صنایع افغانستان و کنفرانسی را با اشتراک مقامات حکومتی در کابل برگزار کنند.

محسن امیری یکی از سرمایه گذاران و رییس تدویر کنفرانس ونمایشگاه صنایع افغانستان گفت: این کنفرانس تا دوماه دیگر درکابل برگزار خواهد شد با حضور مقامات عالی رتبه حکومتی تاجران وصنعت کاران تا چالش ها ومشکلاتی را که فراراه صنایع افغانستان قراردارد به گوش سیاست گذاران اقتصادی، حکومت، مردم و جامعه جهانی برساند.

به گفته‌ی آقای امیری صنایع افغانستان که ده سال گذشته با همه چالش ها و مشکلاتی که داشت، بلاخره راه تکامل را در پیش گرفت و جایش را در بازارهای جهانی باز نمود.

آقای امیری گفت: صنایع افغانستان امروز با بیشتر اقلام وارداتی خارجی رقابت می کند و حتا در بیرون از کشور نیز از جایگاه خوبی برخوردار است.

آقای امیری افزود: صنایع افغانستان با رفتن نیروهای ایتلاف بین المللی به کار خود ادامه میدهد و زمینه کار را بعد از سال 2014 میلادی برای هزاران تن افغان تضمین مینماید واین سکتور به کار خود ادامه خواهد داد.

نسیم اکبر سرپرست اداره حمایت از سرمایه گزاری گفت: نیاز مبرم احساس میشود تا یک اداره خدمات عامه در افغانستان ایجاد شود وباید این اداره بخش مختلف را دربر داشته باشد مانند جواز سیر، نمبر پلیت عراده جات، تذکره تابعیت، پاسپورت، تمدید ویزه، قباله ملکیت ها، نکاح نامه، جواز های صنفی، ثبت قباله جات، جواز تجارتی، دفترستندرد، دفتر گمرکات، دفترمالیات، جواز سرمایه گذاری وموجودیت نمایندگی های وزارت های سکتوری دراین مرکز موجود باشد.

آقای اکبر افزود: این خدمات به مردم افغانستان وسکتور خصوصی باید به کمترین وقت وبا موثریت عرضه شود ومردم مستحق چنین خدمات است.

سرپرست اداره حمایت از سرمایه گزاری افزود: اکثریت مراکز خدمات عامه که از سوی وزارت خانه وریاست های مستقل به مردم عرضه میشود آلوده به فساد اداری است روی این نیاز مبرم اداره حمایت سرمایه گزاری میخواهد تمام این خدمات تحت یک چتر قرارگیرد ویک مدیریت شفاف با افراد باوجدان کار پیشبرده شود.

این وقت مناسب است برای پیشنهاد این مساله به سیاست گذران اقتصادی افغانستان رفتن نیرو های ایتلاف درسال 2014 میلادی خود این مساله تاثیرات بالای مسایل اقتصادی دارد وباید این اداره ونهاد های حکومتی وخصوصی برنامه های خودرا داشته باشد تااین تاثیرات را کمتر بسازد.

یگانه راه مبارزه با فساد ویا رشوه ستانی ایجاد این اداره است.

آقای اکبر گفت: " ما این طرح را داریم واز نقطه نظر مختلف می فهمیم این اداره درسایر کشور های به راه افتاده است ونتایج خوبی داشته است یگانه راه ازبین بردن فساد دراین ادارات که چشمه عایداتی برای خود شان ساخته اند باید یک مرکز عرضه خدمات عامه زیر یک چتر ساخته شود و وقت که مراجعه میکنید به این اداره درکمترین وقت کار تان اجراشود."

ایجاد اداره مستقل انکشاف پارک های صنعتی از جمله مسایل بود که دراین نشست روی ان بحث شد .

آقای اکبر گفت: پیشنهاد ایجاد اداره مستقل انکشاف پارک های صنعتی دونیم سال پیش به شورای وزیران رفت و مصوبه شورای وزیران به وزارت تجارت وعدلیه هدایت داد تا قانون پارک های صنعتی را بسازند ولی تااکنون این پیش نهاد روی میز وزیران یاد شده بدون سرنوشت قراردارد.

وی افرود: اداره حمایت از سرمایه گزاری ووزارت تجارت هر کدام یک بخش انکشاف پارک های صنعتی دارد باید هر دو اداره باهم مدغم شوند در چوکات یک اداره مستقل و اداره حمایت از سرمایه گزاری اداره آیسا تاکید دارد تا اداره مستقل انکشاف پارک های صنعتی شفافیت، تخنیکی بودن وموثریت کار تضمین شود.

آقای اکبر افزود: "وزارت تجارت ب ا307 تن کارمند دربخش انکشاف پارک های صنعتی ظرفیت تطبیق پارک صنعتی را ندارد،واداره حمایت از سرمایه گزاری با 15 تن کارمند دراین بخش وظیفه تطبیق پارک های صنعتی را ندارد."

شیرباز کمین زاده رییس اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان گفت: مذاکرات با وزارت مالیه افغانستان از سوی این اتحادیه صورت گرفته است از 29 قلم مواد وارداتی مالیات  23 قلم آنرا زیاد وکم نموده است.

به گفته آقای کمین زاده : این اقلام وفراآورده های صنعتی، زراعتی دربخش های صنایع غذایی، صنایع چاپی، پلاستیکی، چوب، مواد نیمه کار تمام درساخت قالین، نوشابه، لبنیات، شرینی وزارت مالیه رسماً حاضر شده تا بالای 23 قلم تعرفه های گمرکی را کاهش ویا افزایش دهد هدف نهایی در عقب این اصلاحات حمایه وتشویق تولیدات داخلی درمقابل تولیدات مشابع خارجی میباشد.

اما عبدالجبار صافی یکی از صنعتکاران کشور گفت: در سراسر کشور 36 فابریکه پاپوش و کمک از کم 41 فابریکه دیگر پایپ پلاستیکی تولید می کنند که روزانه حداقل به 10 کانیتنر مواد خام ضرورت دارد، که وزارت مالیه برای مواد خام 5 فیصد مالیه و 5 فیصد محصول اخذ می‌کند، اما مالیات کالاهای خارجی خیلی کم است.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |